Skorzystaj z darmowej dostawy od 350 zł

Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

W związku z tym 25 maja 2018 r. zmienia się Polityka Prywatności strony internetowej https://wroblewska-nails.pl z którą możesz zapoznać się klikając w poniższy link:

Polityka prywatności i polityka cookies
Jednocześnie w związku z wejściem w życie RODO informujemy o możliwych
sposobach przetwarzania danych Użytkowników strony internetowej i sklepu
internetowego https://wroblewska-nails.pl (dalej: Serwis):

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników:
Administratorem danych Użytkowników jest WRÓBLEWSKA NAILS SHOP z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Wolności 15/3, 35-073 Rzeszów, posiadająca NIP: 7941829651 oraz REGON: 387279574.

W jaki sposób Użytkownicy mogą się z nami skontaktować w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych?
Użytkownicy mogą się z nami skontaktować:
– poprzez kontakt mailowy na adres email wroblewska.nails@gmail.com
– telefonicznie pod numerem 885 357 946
– pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

W jaki sposób zbierane są przez nas dane osobowe?
1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:
– zakładania konta w Serwisie
– składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)
2. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia FV;
3. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?
1. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:
– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
– rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;
– dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
– prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
– kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

2. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;
– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
– rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
– dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
– prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
– kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały
komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

Czy komuś powierzamy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników?
1. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie oraz przy dokonywaniu zamówień mogą być przez nas przekazywane – na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych – podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
4. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-3 Użytkownik powinien skontaktować się z nami mailowo pod adresem biuro@wroblewska-nails.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Użytkowników:
1. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
– rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone przez Użytkowników;
– dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
2. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.